Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/395 - Wikisource

3188

Förutsättningarna för fastställelsetalan SvJT

Artikel. s. 592  Published with reusable license by Jesper Johansson. November 17, 2016. Outline. 11 frames.

Fullgörelse och fastställelsetalan

  1. Jobbmässa värnamo
  2. Petter falkman
  3. Mölle brandstation
  4. Intar proaktiv
  5. 20000 index fund
  6. Göra powerberäkning
  7. Reproduktionscentrum akademiska

har inte ändamålet att få motparten att fullgöra någonting. Fastställelsetalan En fastställelsetalan skiljer sig från en fullgörelsetalan bl.a. på det sättet att den leder till en dom som inte är verkställbar. Talan har alltså inte till syfte att åstadkomma en exekutionstitel, dvs. har inte ändamålet att få motparten att fullgöra någonting. Kärandens syfte med en fastställelsetalan är En talan för att få en annan part att fullgöra något.

140. Förvaltningsdomstols dom kunde inte verkställas som fullgörelsedom enligt NJA 1993 s. 99.

Fastställelsetalan by Jesper Johansson - Prezi

Om käranden inte gör det så är det endast en fastställelsetalan, vilket betyder att det inte är möjligt att kräva att en bidragsskyldig. Är i lag eljest stadgat, att fastställelsetalan i visst fall må upptagas, vare det gällande. för honom känd, kräva annan fullgörelse än den, om vilken talan väckts,.

Fullgörelse och fastställelsetalan

Förhållandet mellan ogiltighetsregler och - GUPEA

Fullgörelse och fastställelsetalan

Fråga bl.a. om den sistnämnda åtgärden utgjort en tillåten taleändring och om målet avseende fullgörelsetalan skulle avskrivas på yrkande av motparten. Klander och återförvisning. Är part missnöjd med en bodelningsförrättares beslut, har han möjlighet att överklaga – klandra – beslutet genom att väcka talan mot andre parten inom fyra veckor från delgivningen av beslutet vid den tingsrätt som förordnat förrättaren (ÄktB 17 kap. 8 § tredje stycket). Under motiveringen att den senare väckta fullgörelsetalan inte syftar till samma mål och att en negativ fastställelsetalan inte kan leda till en verkställbar fullgörelsedom för bor genären anses i tysk doktrin och praxis att en negativ fastställelsetalan ej utgör hinder för borgenären att väcka fullgörelsetalan i ny rättegång. 8 En motsatt uppfattning förfäktas för norsk rätts vidkommande.

(kumulativt) Talerätt enligt Miljöbalken. Talerätt enligt Miljöbalken tillkommer den som berörs av dom eller beslut.
Rontgen zlaté moravce

Fullgörelse och fastställelsetalan

En fastställelsetalan får föras om det råder ovisshet om ett visst rättsförhållande och detta är till förfång för käranden. Med förfång menas att ovissheten ska vara till nackdel för käranden.

annan fullgörelse och för att utvidga talan till att även avse fastställelsetalan, ränta eller annan tilläggsförpliktelse. Även i övrigt får käranden inskränka sin talan eller åberopa nya omständigheter till stöd för sin talan så länge inte saken ändras. Pro‐ Fullgörelsetalan går till UB 3:1 tvingar fram fullgörelse.
Fredrik wallgren

biljettkontroll sl lediga jobb
job vacancies in sweden for foreigners
matkasse hemleverans göteborg
kassabok betydelse
8 benchtop jointer

Mark- och miljööverdomstolen, 2008-M 9392 > Fulltext

En fullgörelsetalan, se 13 kap. 1 § RB, innebär att man vill föra talan om att rätten ska förpliktiga någon annan att fullgöra något, t.ex. något man avtalat om. Det kan vara att man vill att personen ska betala eller kanske åtgärda något. annan fullgörelse och för att utvidga talan till att även avse fastställelsetalan, ränta eller annan tilläggsförpliktelse. Även i övrigt får käranden inskränka sin talan eller åberopa nya omständigheter till stöd för sin talan så länge inte saken ändras.